Admin

Upcoming Events

No events available.

Photo Gallery

Photo Gallery2nd Grade at the Jimmy Carter CenterMr. Patrick receives an awardCareer Day

Announcements


Extended Learning Beyond the Classroom (ELBC) Survey
Please complete the following survey regarding ELBC. Your input is valuable! 
https://clayton.co1.qualtrics.com/jfe/form/SV_6y6ilwJDARe4iRD  

Virtual Summer School Registration Link

We are pleased to offer a Virtual Summer School Program in the subject areas of math and reading. This remediation program has been designed to offer additional assistance in skills and strategies students need to excel. 

PLEASE BE MINDFUL OF THE FOLLOWING GUIDELINES:

·         Program dates are Jun 8, 9, 10, 15, 16, 17, 22, 23, 24 from 8:30 AM – 12:30 PM

·         Students must have access to a device (Laptop, tablet, etc.)

·         Students must have access to internet access 

Please complete the registration form using the following link:
https://forms.gle/sEqtYJ3FJ3pFLR5h8

Virtual Summer School Student Registration - Spanish
El sistema de Escuelas Públicas del Condado de Clayton está dedicado a proveer una educación de alta calidad ofreciendo desafíos para nuestros líderes de mañana. Nosotros creemos que cada niño(a) tiene la capacidad de aprender y estamos comprometidos a proveer los recursos y esfuerzos necesarios para garantizar que su hijo(a) sea exitoso(a).
Nos complace ofrecer un Programa Virtual de Verano en las materias de matemáticas y lectura. Este programa de refuerzo ha sido designado para ofrecer apoyo adicional en las habilidades y estrategias que los estudiantes necesitan para poder lograr un nivel de excelencia.
POR FAVOR, TENGA EN CUENTA LOS SIGUIENTES LINEAMIENTOS:
● Las fechas del programa son: junio 8, 9, 10, 15, 16, 17, 22, 23, 24, de 8:30 AM a 12:30 PM
● Los estudiantes deberán tener acceso a un dispositivo electrónico (computadora portátil, tableta, etc.)
● Los estudiantes deberán tener acceso al internet
Por favor, complete el formulario de matrícula siguiendo este enlace:
https://forms.gle/JpuXtP2F6kJQf5MdA
___________________________________________________________
Las solicitudes se aceptarán hasta las 5:00 pm, el 25 de mayo de 2020. Los estudiantes se seleccionarán para participar utilizando un sistema de lotería. Se notificará a los padres y alumnos a más tardar el 28 de mayo de 2020.
Virtual Summer School Student Registration - Vietnamese 
Trường công quận Clayton County Public Schools tận tâm cung cấp chất lượng cao và thách thức giáo dục cho
những nhân viên lãnh đạo tương lai. Chúng tôi tin rằng mỗi học sinh có thể học, và chúng tôi cam kết cung cấp
nguồn tư liệu và nỗ lực cần thiết để bảo đảm con em quý vị thành công.
Chúng tôi vui cung cấp Chương Trình Học Hè Ảo trong các lãnh vực toán học và đọc. Chương trình bổ sung này đã
được thiết kế để cung cấp thêm hỗ trợ về kỹ năng và những phương pháp cần thiết cho học sinh trở nên xuất sắc
hơn.
Xin LƯU Ý NHỮNG HƯỚNG DẪN DƯỚI ĐÂY:
 Chương Trình vào ngày 8, 9, 10, 15, 16, 17, 22, 23, 24 tháng Sáu từ 8:30 SÁNG – 12:30 TRƯA
 Học sinh phải truy cập vào những thiết bị (máy tính Laptop, tablet, v.v.)
 Học sinh phải có internet để có thể truy cập vào trang mạng
Xin hoàn tất đơn ghi danh sử dụng đường nối kết sau:
https://forms.gle/bYKhBK82YXmZECjS8
___________________________________________________________
Hạn chót nộp đơn ghi danh là ngày 25 tháng 5, 2020 lúc 5:00 CHIỀU. Học sinh được chọn
tham gia qua hệ thống xổ số. Phụ huynh và học sinh sẽ được thông báo không trể hơn
ngày 28 tháng 5, 2020.Parent and Family Engagement Plan Survey
https://www.surveymonkey.com/r/K9CR2LZ


Parent Satisfaction Survey
https://clayton.co1.qualtrics.com/jfe/form/SV_2002icmN4cnCKNf?Q_CHL=qr
 
GMAS

Image result for school bus
  Follett Destiny Book Locator

 Destiny Discover  
                 

 

Clayton County would like to welcome you to our brand new website! Feel free to explore the new web space by checking out some of our new features including: calendars, news, and blogs. Subscribe to our Facebook or sign up to receive updates on school and district information!

The Dress Code for Arnold Elementary is as follows:

Shirts: blue (any shade), gold, yellow, or white with a collar

Pants or Skirts: blue, black, or khaki


Recent News

Website by SchoolMessenger Presence. © 2020 Intrado Corporation. All rights reserved.